【Unity】RectTransform offsetMin : buttomとleftの値を取得

  • offsetMin

UI RectTransformのbuttomとleftの値を取得

  • offsetMax

UI RectTransformのtopとrightの値を取得


GetComponent<RectTransform>().offsetMin;
GetComponent<RectTransform>().offsetMax;